Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Wij nemen gegevensbescherming serieus.

“Wij” zijn: Crebus Gmbh Salzstraße 985622 Feldkirchen

In principe kunt u onze website gebruiken zonder dat u persoonsgegevens verstrekt. Als een betrokkene via onze website gebruik wil maken van de diensten van ons bedrijf, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis bestaat voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij altijd de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene) wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op ons.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Via deze gegevensbeschermingsverklaring worden de betrokkenen ook geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een zo volledig mogelijke bescherming te garanderen van de persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt. Datatransmissie via internet kan echter fundamentele veiligheidslacunes dichten. Daarom kan 100% bescherming niet worden gegarandeerd. Iedere betrokkene kan daarom uiteraard ook persoonsgegevens aan ons verstrekken, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de definities die de Europese wetgever hanteert voor richtlijnen en verordeningen bij het uitvaardigen van de AVG (artikel 4 AVG). Deze gegevensbeschermingsverklaring moet voor iedereen gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, willen wij eerst de gebruikte termen toelichten. In deze gegevensbeschermingsverklaring worden de volgende definities gebruikt:

“persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); Een identificeerbare natuurlijke persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; “betrokkene” betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. “Verwerking” betekent elke persoon met of zonder hulp van geautomatiseerde middelen Proces of een reeks van processen die worden uitgevoerd in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of een andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging; "beperking van de verwerking" betekent het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken; "profilering" betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie om die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen; “verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; wanneer de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten; "ontvanger" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, instantie of andere instantie waaraan persoonsgegevens worden bekendgemaakt, ongeacht of dit een derde partij is. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in de context van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door genoemde autoriteiten zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking; "derde partij" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan, andere dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die, onder directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken; “toestemming” betekent elke uiting van de vrijwillige wens van de betrokkene voor de specifieke geval, op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij of zij akkoord gaat met de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen.72. Naam en contactgegevens van de gegevensbeheerder

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijk: Crebus GmbH, vertegenwoordigd door de directeur, de heer Michael Breidung, telefoon: +49 89 244 16 144 Fax: +4989 24416144E-mail:

3. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals het soort en doel van het gebruik ervan

a) Bij bezoek aan de website

In principe kunt u onze website gebruiken zonder uw identiteit prijs te geven. Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar onze websiteserver. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en bewaard totdat deze automatisch wordt verwijderd:

IP-adres van de aanvragende computer, datum en tijd van toegang, naam en URL van het geopende bestand, website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer-URL),

gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider. De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

Zorgen voor een soepele verbinding met de website, zorgen voor comfortabel gebruik van onze website, evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en voor andere administratieve doeleinden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over u persoonlijk te trekken.

Ook maken wij gebruik van cookies en analysediensten wanneer u mijn website bezoekt. Verdere toelichtingen vindt u in de paragrafen 5 en 7 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Bij gebruik van ons contactformulier

Als u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het formulier op onze website. Het is noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie het verzoek afkomstig is en om deze te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. U beslist zelf of u deze gegevens in het contactformulier wilt invullen.

De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen, vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De persoonsgegevens die wij verzamelen bij het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat het door u ingediende verzoek is afgerond.

c) Bij bestelling via onze website

U kunt als gast bestellingen op onze website plaatsen zonder u te registreren, of u als klant in onze winkel registreren voor toekomstige bestellingen. Registreren heeft als voordeel dat u bij een toekomstige bestelling met uw e-mailadres en wachtwoord direct kunt inloggen in onze winkel zonder dat u uw contactgegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Uw persoonlijke gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. Als u via onze website een bestelling plaatst, verzamelen wij eerst de volgende gegevens, zowel bij een gastbestelling als bij registratie in de winkel:

Aanhef, voornaam, achternaam, een geldig e-mailadres, adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel) Deze gegevens worden verzameld,

om u als onze klant te kunnen identificeren; om uw bestelling te kunnen verwerken, uitvoeren en verwerken; om met u te corresponderen; om facturen uit te reiken; om eventuele aansprakelijkheidsclaims af te handelen en om eventuele claims tegen u geldend te maken;

om de technische administratie van onze website te verzorgen; om onze klantgegevens te beheren. In het kader van het bestelproces wordt uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

De gegevensverwerking vindt plaats naar aanleiding van uw bestelling en/of aanmelding en is conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG noodzakelijk voor de genoemde doeleinden voor de juiste verwerking van uw bestelling en voor de wederzijdse nakoming van daaruit voortvloeiende verplichtingen. uit het koopcontract.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen om uw bestelling te verwerken, worden bewaard totdat de wettelijke bewaartermijn afloopt en vervolgens verwijderd, tenzij we dit doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter c AVG vanwege fiscale en commerciële bewaarplichten en documentatieverplichtingen ( van HGB, StGB of AO) bent u verplicht deze voor langere tijd te bewaren of heeft u toestemming gegeven voor verdere opslag overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG.

4. Gegevens delen

Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden door aan de servicepartners die betrokken zijn bij de contractafwikkeling, zoals het logistieke bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor betalingszaken. In gevallen waarin uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, is de omvang van de verzonden gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of "aankoop op rekening" via PayPal geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L als onderdeel van de betalingsverwerking -2449 Luxembourg (hierna “PayPal”), verder. PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor betaalmethoden zoals creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of “aankoop op rekening” via PayPal. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsprincipes van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan hierboven vermeld.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door als:

U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met artikel Er is reden om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang hebt bij het niet openbaar maken van uw gegevens in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat voor de openbaarmaking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 Letter b AVG is noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u. In het kader van het bestelproces wordt uw toestemming verkregen om uw gegevens aan derden door te geven.

a.) Doorgeven van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

-DHL

Als de goederen worden afgeleverd door de transportdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), zullen wij uw e-mailadres verstrekken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG, vóór de levering de goederen aan DHL over te dragen voor het overeenkomen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u daarvoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL met het oog op de bezorging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL of kennisgeving van levering niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken door de bovengenoemde verantwoordelijke of door de transportdienstverlener DHL.

- UPS

Als de goederen door de transportdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss) worden afgeleverd, zullen wij uw e-mailadres verstrekken vóór de levering van de goederen in overeenstemming met artikel 6, lid. 1 a AVG aan UPS doorgeven met het oog op het afstemmen van een bezorgdatum of bezorgmelding, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan UPS met het oog op de bezorging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de bezorgdatum vooraf met UPS af te stemmen of om statusinformatie over de bezorging van de zending door te geven. De toestemming kan te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken door de hierboven verantwoordelijke persoon of door de transportdienstverlener UPS.

5. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De cookie slaat informatie op die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct kennis krijgen van uw identiteit.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina's op onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat.

Om het gebruiksgemak te optimaliseren, gebruiken wij daarnaast ook tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u heeft opgegeven, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Aan de andere kant gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren (zie paragraaf 7). Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

6. Links naar websites van derden

De op onze website gepubliceerde links worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderzocht en samengesteld. Op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s hebben wij echter geen invloed. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's en nemen de inhoud van deze pagina's uitdrukkelijk niet over als de onze. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie, is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen aansprakelijk. De aansprakelijkheid van een ieder die slechts via een link naar de publicatie verwijst, is uitgesloten. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor informatie van derden als wij er positieve kennis van hebben, dat wil zeggen ook van eventuele illegale of criminele inhoud, en het voor ons technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen.

7. Analyse- en trackingtools

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Met de trackingmaatregelen die we gebruiken, willen we een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen. Aan de andere kant gebruiken wij trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepaling.

De betreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

a) Google Analytics1

Voor een op de behoeften afgestemde vormgeving en voortdurende optimalisatie van onze pagina's maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google”). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en worden cookies (zie paragraaf 5) gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

Browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), hostnaam van de oproepende computer (IP-adres), tijdstip van het serververzoek, worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden met het oog op marktonderzoek en het op de behoeften gebaseerde ontwerp van deze websites. Deze gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van u verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en te installeren (https: //tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u de gegevensverzameling door Google Analytics ook voorkomen door op de bovengenoemde link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u in deze browser de cookies verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u onder de volgende link in de Google Analytics-help: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

b) Conversies bijhouden van Google Ads

Om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het doel onze website voor u te optimaliseren, maken wij ook gebruik van Google Conversion Tracking. Google Ads plaatst een cookie (zie paragraaf 5) op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen.

Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Ads-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Ads-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Advertentieklanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de noodzakelijke instelling van een cookie weigeren, bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die de automatische instelling van cookies doorgaans deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Het gegevensbeschermingsbeleid van Google voor het bijhouden van conversies kunt u vinden via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

c) Facebook/Instagram

Deze website gebruikt de zogenaamde “Facebook Pixel” en de Conversions API van het sociale netwerk “Facebook” van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Meta) voor de volgende doeleinden:

Facebook (Website) Custom Audiences: Wij gebruiken de Facebook Pixel en de Conversions API voor remarketingdoeleinden om binnen 180 dagen opnieuw contact met u op te kunnen nemen. Dit betekent dat gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook Ads”) te zien kunnen krijgen wanneer ze het sociale netwerk “Facebook” of andere websites bezoeken die ook van dit proces gebruik maken. Wij streven ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website of aanbiedingen voor u interessanter te maken.

Facebook-conversie: we willen ook de Facebook-pixel en de conversie-API gebruiken om ervoor te zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en niet hinderlijk overkomen. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden de effectiviteit van Facebook-advertenties volgen, door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorgestuurd (zogenaamde “conversie”).

Door de gebruikte marketingtools (Facebook Pixel en Conversions API) maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server zodra u akkoord gaat met het gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. Door de Facebook-pixel te integreren en de Conversions API te gebruiken, ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website op onze website heeft bezocht of op een van onze advertenties heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen.

De gegevensverwerking door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en de Conversions API en hoe deze werken, kunt u ook vinden in de Facebook-helpsectie.

Wij zijn samen met Meta Platforms Ireland Limited., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Meta) verantwoordelijk voor het verzamelen en verzenden van gegevens als onderdeel van dit proces. Dit geldt voor de volgende doeleinden: Het creëren van geïndividualiseerde of geschikte advertenties, evenals de optimalisatie ervan; Levering van commerciële en transactionele berichten (bijvoorbeeld via messenger)

De volgende verwerkingen vallen daarom niet onder gezamenlijke verwerking: Verwerking die plaatsvindt na verzameling en verzending is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Meta.; Het maken van rapporten en analyses in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm vindt plaats in het kader van de orderverwerking en valt daarom onder onze verantwoordelijkheid.

We hebben een overeenkomstige overeenkomst met Facebook gesloten over gedeelde verantwoordelijkheid, die hier kan worden geraadpleegd: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Hierin worden de respectieve verantwoordelijkheden gespecificeerd voor het nakomen van de verplichting onder de AVG met betrekking tot gedeelde verantwoordelijkheid.

De contactgegevens van het verantwoordelijke bedrijf en de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy.

Wij hebben met Meta afgesproken dat Meta gebruikt kan worden als aanspreekpunt voor het uitoefenen van de rechten van betrokkenen. Desondanks wordt de jurisdictie van de rechten van de betrokkenen niet beperkt.

Meer informatie over de manier waarop Meta persoonsgegevens verwerkt, inclusief de wettelijke basis en verdere informatie over de rechten van de betrokkenen, vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy. Wij geven de gegevens door in het kader van gedeelde verantwoordelijkheid op basis van het legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, f AVG.

Informatie over de voorwaarden voor gegevensbeveiliging vindt u hier. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms en voor verwerking op basis van standaardcontractbepalingen kunt u hier vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Verwijdering/intrekking: U kunt de tool deactiveren via de cookie-instellingen en voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Levensduur cookie: tot 180 dagen na de laatste interactie (dit geldt alleen voor cookies die via deze website zijn geplaatst).

8. Plug-ins voor sociale media

Wij gebruiken op onze website sociale plug-ins van sociale netwerken (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google+) op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG, om ons bedrijf beter bekend te maken. Het onderliggende reclamedoel moet worden gezien als een legitiem belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor een werking die voldoet aan de gegevensbescherming moet door de betreffende aanbieder worden gewaarborgd. Om de bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen, integreren wij deze plug-ins via de zogenaamde twee-klik-methode.

a) Facebook

Onze website maakt gebruik van social media plugins van Facebook om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken wij de “LIKE” of “DEEL” knop. Dit is een aanbieding van Facebook.

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de website geïntegreerd.

Door de plug-ins te integreren ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook als u geen Facebook-account heeft of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Facebook-account toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop “LIKE” of “SHARE” te klikken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie zal ook op Facebook worden gepubliceerd, zodat iedereen deze kan zien.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en op de behoeften afgestemde vormgeving van de Facebook-pagina's. Voor dit doeleinde maakt Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aan, b.v. B. om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u op Facebook worden getoond, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u mijn website bezoekt.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming, in het bijzonder het gegevensbeleid van Facebook, dat u kunt bekijken onder de volgende link: https://www.facebook.com/about/privacy/

b) Twitter

Op onze website zijn plug-ins van het korteberichtennetwerk van Twitter Inc. (Twitter) geïntegreerd. De Twitter-plug-ins (tweetknop) herkent u aan het Twitter-logo op onze site. Een overzicht van tweetknoppen vindt u onder deze link op Twitter: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de Twitter-‘tweetknop’ klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Twitter-profiel koppelen. Hierdoor kan Twitter uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter.

Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's kan toewijzen, log dan uit bij uw Twitter-gebruikersaccount.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Twitter, dat u hier kunt bekijken: https://twitter.com/de/privacy

c) Google “+1”-knop

Onze website maakt gebruik van de “+1”-knop van het sociale netwerk Google, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De knop is gemarkeerd met een “+1”.

De knop ‘+1’ is een afkorting voor ‘dat is best gaaf’ of ‘kijk daar eens naar’. De knop wordt niet gebruikt om uw bezoeken aan internet bij te houden.

Als een webpagina op onze website de knop “+1” bevat, laadt uw internetbrowser deze knop vanaf de server van Google en geeft deze weer. De website die u op onze website bezoekt, wordt automatisch aan de server van Google doorgegeven. Wanneer u een +1-knop weergeeft, registreert Google uw browsergeschiedenis niet permanent, maar slechts voor een periode van maximaal twee weken.

Google bewaart deze gegevens over uw bezoek gedurende deze periode voor systeemonderhoud en probleemoplossing. Deze gegevens zijn echter niet gestructureerd volgens individuele profielen, gebruikersnamen of URL's. Deze informatie is ook niet toegankelijk voor website-uitgevers of adverteerders. Het gebruik van deze informatie is uitsluitend bedoeld voor onderhoud en probleemoplossing van interne systemen bij Google. Uw bezoek aan een pagina met een +1-knop wordt door Google op geen enkele andere manier beoordeeld.

Er vindt geen verdere evaluatie plaats van uw bezoek aan een website op onze website met een “+1”-knop.

Het geven van een +1 op zichzelf is een openbaar proces, wat betekent dat iedereen die een Google-zoekopdracht uitvoert of inhoud op internet bekijkt waaraan u een +1 geeft, mogelijk kan zien dat u die inhoud een +1 heeft gegeven. Geef daarom alleen een +1 als u er absoluut zeker van bent dat u deze aanbeveling met de hele wereld wilt delen.

Als u op deze +1-knop klikt, dient dit als aanbeveling voor andere gebruikers in de zoekresultaten van Google. U kunt publiekelijk zeggen dat u onze website leuk vindt, dat u onze website goedkeurt of dat u onze website aanbeveelt. Als u zich heeft geregistreerd voor Google+ en bent ingelogd, wordt de +1-knop blauw wanneer u erop klikt. De +1 wordt ook toegevoegd aan het +1-tabblad in uw Google-profiel. Op dit tabblad kunt u uw +1 beheren en beslissen of u het +1-tabblad openbaar wilt maken.

Om uw +1-aanbeveling op te slaan en openbaar toegankelijk te maken, verzamelt Google via uw profiel informatie over de door u aanbevolen URL, uw IP-adres en andere browsergerelateerde informatie. Als u uw +1 intrekt, wordt deze informatie verwijderd. Al uw +1-aanbevelingen worden vermeld op het +1-tabblad in uw profiel.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+1-knop vindt u onder de link https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

d) Hosting en e-mailbezorging

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailbezorging, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van dit onlineaanbod.

Daarbij verwerken wij, of onze hostingprovider, voorraadgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige levering van dit online-aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG in combinatie met artikel 28 AVG (afsluiten van een orderverwerkingsovereenkomst).

e) Cloudflare (Contentleveringsnetwerk)

Wij maken gebruik van een zogenaamd “Content Delivery Network” (CDN), aangeboden door Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS. Cloudflare is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Een CDN is een dienst die helpt bij het sneller leveren van inhoud uit ons onlineaanbod, met name grote mediabestanden zoals afbeeldingen of scripts, met behulp van regionaal gedistribueerde servers die via internet zijn verbonden. Gebruikersgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van het CDN te behouden.

Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij het veilig en efficiënt aanbieden, analyseren en optimaliseren van ons onlineaanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Cloudflare raadplegen: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door advocaat Dr. Thomas Schwenke

f) Gebruik van YouTube-video's:

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie om video's van de aanbieder “Youtube” weer te geven en af te spelen, die eigendom is van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Hier wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, die volgens de provider pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie wanneer de video('s) worden afgespeeld. Als het afspelen van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "YouTube" cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “Youtube” dienen deze onder meer om videostatistieken vast te leggen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen als u op een video klikt. Als u niet wilt dat deze aan uw YouTube-profiel wordt gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook van niet-ingelogde gebruikers) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG, op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; hiervoor dient u contact op te nemen met YouTube.

Ongeacht of de ingebedde video's worden afgespeeld, wordt bij elke toegang tot deze website een verbinding met het Google “DoubleClick”-netwerk tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen kan veroorzaken.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9. Rechten van de betrokkenen

Je hebt het recht:

in overeenstemming met artikel 15 AVG, om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens, als deze niet bij mij zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens; in overeenstemming met artikel 16 AVG moet u onmiddellijk onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens corrigeren om gegevens op te vragen; in overeenstemming met artikel 17 AVG, om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens aan te vragen, tenzij de verwerking wordt uitgevoerd om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van openbaar belang of om juridische claims te doen gelden of te verdedigen is dit noodzakelijk; in overeenstemming met artikel 18 AVG, om de beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken persoonsgegevens als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u de verwijdering ervan afwijst en wij de gegevens niet langer nodig hebben. U heeft deze echter nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig met artikel 21 AVG; in overeenstemming met artikel 20 AVG, uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon aan te vragen; in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG, om uw toestemming aan ons op elk gewenst moment in te trekken. Dit betekent dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten en, in overeenstemming met artikel 77 AVG, een klacht mogen indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplek of op de hoofdzetel van ons bedrijf.10. Recht om bezwaar te maken

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENEVENWICHT OP BASIS VAN ONS OVERWELDIGENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING WORDT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANBIEDEN DIE ZIJN ONTWORPEN OM BESCHERMD TE WORDEN, DIE BOVEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENST VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW OPT-OUT UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht of bezwaar, dan kunt u eenvoudig een e-mail sturen naar: info@mc-cases.com

11. Gegevensbeveiliging

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij de gebruikelijke SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Dit is meestal 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bit-codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-bit v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

12. Actualiteit en wijzigingen van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en dateert van april 2023.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kunt u op elk moment op onze website raadplegen en afdrukken via de volgende link:

_________________________________________________________________________

1 Gegevensbeschermingsautoriteiten vereisen het sluiten van een gegevensverwerkingsovereenkomst voor het toegestane gebruik van Google Analytics. Een overeenkomstig sjabloon wordt door Google aangeboden op http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf.

Verklaring gegevensbescherming aangevuld en uitgebreid door Crebus GmbH, verklaring gegevensbescherming opgesteld door advocaat Andreas Gerstel (http://www.anwaltblog24.de/)